Subsidie Impuls Open Leermateriaal aangevraagd

Het Ministerie van OCW heeft 31 oktober jl. onder de noemer Impuls Open Leermateriaal een aanvraag bij het Groeifonds ingediend. Deze aanvraag is tot stand gekomen na veelvuldig overleg tussen de penvoerder (Kennisnet), OCW en diverse partijen, waaronder vertegenwoordigingen van het Profielenberaad en VO-content die gezamenlijk opereren onder de vlag van de Open Leermiddelen Alliantie Nederland. Een substantieel deel van de onderdelen uit het Deltaplan Gepersonaliseerd Leren kunnen (bij toekenning van de subsidie) onder de noemer van het Groeifonds worden verwezenlijkt. Voor de onderdelen die niet passen binnen de Groeifonds subsidie zal de Alliantie zich samen met andere partijen inzetten en zelf nieuwe initiatieven ontwikkelen.

De lopende aanvraag focust zich op de volgende zaken:

•    Door bestaande netwerken te benutten, ondersteunen en verbinden we scholen die samenwerken aan het verhogen van de leeropbrengst door open leermaterialen.

•    We versterken leraren in het effectief gebruiken en ontwikkelen van open leermateriaal, met bestaande vakcommunities en lerarenopleidingen, en door kennisproducten te ontwikkelen.

•    We verrijken open leermateriaal, verbeteren bestaande en ontwikkelen nieuwe collecties, aansluitend bij de behoeften van het onderwijs (bv. vakken zonder passend leermateriaal).

•    We innoveren de publieke infrastructuur van open leermaterialen, zodat leraren eenvoudig interactieve open leermaterialen kunnen ontwikkelen, delen, vinden en gebruiken.

•    We organiseren praktijkgerichte onderzoeken en evaluaties, gericht op kennis ontwikkelen en kwaliteit verhogen. Dit creëert lerend vermogen in het programma zelf, en levert kennis op voor het onderwijs.

Het programma vraagt een investering van het Groeifonds van € 77,9 miljoen. Het geschatte bbp-effect bedraagt uiteindelijk € 53 miljoen per jaar en eenmalig € 64 miljoen. Publieke partijen (Kennisnet, SLO, VO-content, onderwijsorganisaties) dragen bij vanuit hun bestaande financiering.

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende 5 jaar in structurele en duurzame economische groei, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering.

Aanvragen OCW

Het ministerie van OCW heeft verschillende voorstellen ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Lees de uitgebreide toelichting bij de OCW-aanvragen en de samenvatting (pdf-bestanden).

Informatie over de groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal staat op de website van het Nationaal Groeifonds.